دعوت به همکاری

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف کلی خود از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به همکاری با این شرکت در امور تامین مصالح ، پیمانکاری کل وجز ، کارگزار یا ملاک و مالکین زمین ثبت نا م به عمل می آورد.

لذا خواهشمندست در صورت تمایل در لینک مرتبط با فعالیت مربوط به کار تخصصی خود ثبت نام نمایند.

دعوت به همکاری

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف کلی خود از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به همکاری با این شرکت در امور تامین مصالح ، پیمانکاری کل وجز ، کارگزار یا ملاک و مالکین زمین ثبت نا م به عمل می آورد.

لذا خواهشمندست در صورت تمایل در لینک مرتبط با فعالیت مربوط به کار تخصصی خود ثبت نام نمایند.