همکاری بعنوان مالک زمین
نام *
نام خانوادگی *
کد ملی *
شماره تماس *
شماره همراه *
شماره فکس
پست الکترونیک
نام دفتر
معرف
آدرس *
آدرس زمین *
نوع مالکیت *
شماره پلاک ثبتی *
کاربری زمین *
مساحت زمین *
وضعیت زمین *
راه دسترسی موجود *
توضیحات *