دسته بندی پروژه ها بر اساس

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف کلی خود از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به همکاری با این شرکت در امور تامین مصالح ، پیمانکاری کل وجز ، کارگزار یا ملاک و مالکین زمین ثبت نا م به عمل می آورد.

دسته بندی پروژه ها بر اساس

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در نظر دارد جهت پیشبرد اهداف کلی خود از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به همکاری با این شرکت در امور تامین مصالح ، پیمانکاری کل وجز ، کارگزار یا ملاک و مالکین زمین ثبت نا م به عمل می آورد.